Verkiezingen gemeenteraad HW 2022: wat zeggen de partijen over LHBTI+-onderwerpen?
De gemeenteraadsverkiezingen komen er weer aan! Op 14, 15 en 16 maart kan je je stem uitbrengen. LHBT+ Hoeksche Waard is een apolitieke organisatie en geeft uiteraard geen stemadvies, maar wil dit thema wel uitlichten voor alle volgers.
 
Als LHBTI+ Belangengroep hebben we alle 12 deelnemende politieke partijen uitgenodigd om met ons hun visie te delen over de Regenbooggemeente gemeente Hoeksche Waard / Inclusiviteit & Diversiteit. De berichten van de partijen die hierop ingaan verzamelen we op deze pagina en lichten we daarnaast ook uit op onze facebookpagina.
 
Je kunt alle verkiezingsprogramma’s lezen op de verkiezingspagina van de Gemeente Hoeksche Waard of in een verkorte versie in het Verkiezingsmagazine.

Daarnaast kun je van sommige partijen meer informatie vinden bij de Rainbowvote van het COC.

Tijdens het verkiezingsdebat van donderdag 10 maart 2022 werd er vanuit de zaal aan de Lokalen, CU en SGP gevraagd hoe zijn staan tegenover de Regenbooggemeente. Dit fragment is hier te bekijken. Deze partijen hadden op dat moment nog geen input geleverd op deze verkiezingspagina.

We hopen je zo te helpen bij het maken van je keuze!
Uit het verkiezingsprogramma van CDA Hoeksche Waard:

Samenleven
Wij willen dat iedereen zich in de Hoeksche Waard veilig voelt om zichzelf te zijn. Geen enkel mens is gelijk, maar we zijn wel allemaal gelijkwaardig. Samenleven betekent dat we er met elkaar voor zorgen dat iedereen mee kan doen, ongeacht afkomst, leeftijd, gender, geaardheid, inkomen of beperking.
 
Daar waar mensen onvoorwaardelijk voor elkaar zorgen en elkaar steunen ben je geborgd en beschermd.
 
‘De Hoeksche Waard maken we samen’ betekent voor ons:
Samenleven: of dit nu met een gezin is, alleen, met zijn tweeën of met meerdere personen. Zolang je er voor elkaar bent;
 
Helpen: het ondersteunen van mensen waarvoor meedoen niet vanzelfsprekend is. Denk aan mensen die minder te besteden hebben, statushouders, mindervaliden of mensen met lichamelijke of psychische klachten.
 
Met elkaar: de Hoeksche Waard is overtuigd regenbooggemeente 🌈. Het blijven werken aan de veiligheid, sociale acceptatie en -opname en weerbaarheid van inwoners die zich nog te vaak vanwege geaardheid, afkomst, geloof, geslacht, beperking, leeftijd of anderszins buitengesloten voelen.
Toegankelijkheid: het streven naar een goede toegankelijkheid voor de dorpen, winkels, sportverenigingen, culturele gelegenheden en algemene voorzieningen, en openbare toiletten langs toeristische en recreatieve trekpleisters.
 
Meer lezen in ons verkiezingsprogramma? 👉 bit.ly/3vrrfKd
CDA Pride Netwerk
 
Het CDA heeft een netwerk dat bestaat uit leden die willen meebouwen aan een land waar een ieder zich thuis kan voelen: het CDA Pride Netwerk. Met leden vanuit het hele land en goed geworteld in de maatschappij heeft het netwerk ook een antennefunctie voor de partij betreffende LHTBI-gerelateerde actualiteiten.
CDA Christen Democratisch Appel Appèl politiek Hoeksche Waard Pride Regenboog Netwerk
CDA
Als Lokalen Hoeksche Waard staan wij voor iedereen, onze slogan is dan ook ‘lokaal voor allemaal’.
Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt hier in de Hoeksche Waard ongeacht geaardheid of gender.

Wat bereikt is in de afgelopen periode, is dat het geen discussiepunt meer is dat we regenboog gemeente zijn, maar een breed gedragen feit. Met elkaar moeten we voorkomen dat het geen lege huls wordt en daarom steeds weer initiatieven ontplooien.

In ons verkiezingsprogramma schrijven wij o.a:
‘Lokalen Hoeksche Waard staat voor een inclusieve samenleving van gelijke mogelijkheden en kansen voor elk individu, ongeacht beperkingen, leeftijd, gender, sociaal-culturele achtergrond, etniciteit, enzovoorts, met volledige acceptatie en waardering door de samenleving.”

We mogen ons gelukkig prijzen met betrokken inwoners in de Hoeksche Waard. Inwoners die met veel plezier en passie mee willen denken over verbeteringen, ontwikkelingen of terugkerende activiteiten. De zorgen, wensen, ideeën en initiatieven van de inwoners vragen een actieve houding van de gemeente. Eigentijdse participatie is iets anders dan een keer luisteren. Het vraagt van gemeentebestuurders, raadsleden en ambtenaren een open houding naar de inwoners, die vanaf het begin en bij de vervolgstappen worden betrokken bij een project en daadwerkelijk daar in mee kunnen sturen. Hier moet echt op gestuurd worden om het tot een succes te maken. Er zijn instrumenten en methoden. Er mag meer geëxperimenteerd worden.’

Nu zijn dit mooie woorden hoor ik u denken, maar hoe word ik als lhbti’er betrokken binnen de gemeente en waarom zou ik voor de lokalen moeten kiezen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen?
Zoals u ziet willen wij de participatie beter maken en het gesprek nog beter faciliteren. Als Lokale partij zitten wij dicht bij het vuur en zijn wij niet gebonden aan een landelijke partij, daarmee kunnen wij mee bewegen met de actuele situaties die zich in de gemeente voordoen.

Laten we van ons eiland nog meer een plek maken waar iedereen zichzelf kan zijn en durft te zijn, dan pas kunnen we spreken van inclusiviteit.
Lokalen Hoeksche Waard LokalenHW
Lokalen Hoeksche Waard

De SGP heeft ervoor gekozen om ons uit te nodigen voor een gesprek, in plaats van input te leveren voor onze verkiezingspagina. Dit gesprek heeft plaatsgevonden en was prettig, respectvol en inhoudelijk van aard.

SGP

Door Odila Sibrijns (nr. 2 op de lijst)

Zijn wie je bent en houden van wie je wilt, voor de VVD is dat vanzelfsprekend.

 
Ik heb als raadslid de afgelopen jaren regelmatig aandacht gevraagd voor meer diversiteit in de communicatie van de gemeente en laten zien dat we een Regenbooggemeente zijn. Mijn contacten met LHBT Hoeksche Waard Roze50Plus Zuid-Hollandse Eilanden Raymond Kalkman Jelle Blinde en Jan Derksen-Wynn zijn daarbij heel waardevol gebleken, net als de fantastische borrels waar ik hele leuke en inspirerende gesprekken heb gehad.
 
En niet zonder resultaat: we beginnen in de communicatie van de gemeente te zien dat er meer diversiteit is.
 
Maar …… het kan beter!
Daarom zal ik kritisch blijven op hoe de gemeente invulling geeft aan onze Regenbooggemeente. Ook de Roze Loper in de Hoeksche Waard heeft mijn warme aandacht. En met jullie hulp en steun gaat dat zeker lukken!
 
In ons verkiezingsprogramma hebben we het volgende opgenomen:
 
Inclusiviteit
We zijn allemaal uniek en dus verschillend. Mensen zijn wel gelijkwaardig. Iedereen heeft dus evenveel recht op vrijheid en kansen, wat je geestelijke overtuiging, huidskleur, nationaliteit, seksuele geaardheid, geslacht of maatschappelijke positie ook is.
Er is geen ruimte voor pesten en discrimineren in de dorpen, verenigingen of scholen.
Daarom doen we het volgende:
  • De gemeente laat in haar communicatie en dienstverlening zien dat iedereen hier gelijkwaardig is en behandelt iedereen op dezelfde manier.
  • We geven meer invulling aan de Regenbooggemeente door actief samen te werken met de LHBTI+-gemeenschap.
 
Mocht je meer willen weten: aarzel niet en neem contact op via info@vvdhoekschewaard.nl. Een dm kan natuurlijk ook.
 
 
Ik kijk uit naar onze volgende ontmoeting.

D66 is trots op het feit dat zij bij de start van de nieuwe gemeente Hoeksche Waard, samen met GroenLinks en de PvdA het initiatief heeft genomen om van de Hoeksche Waard een Regenboog gemeente te maken.

En ondanks dat we als gemeente al goed op weg zijn, kan het altijd beter. Onze focus voor de komende jaren zal dan ook o.a. liggen op het wegnemen van taboe’s, aandacht voor de verscheidenheid aan gezinssamenstellingen, en speciale aandacht voor de acceptatie van roze 50+.
Een regenbooggemeente ben je niet alleen in naam, maar dat draag je ook uit, en dat is meer dan alleen de regenboogvlag hijsen. Een regenbooggemeente ben je samen. Een praktisch voorbeeld daarvan is dat D66 aandacht vraagt voor andere vormen van wonen dan de traditionele ‘eengezinswoning’

Want bij D66 Hoeksche Waard laten we iedereen vrij maar niemand vallen.

D66 D'66
Door Vincent Rietvelt (nr. 1 op de lijst), Erwin Adelmund (nr. 8 ) en Marjan Menting (nr. 13).

We hebben in ons filmpje in ieder geval onze trots willen uiten over het feit dat het aan het begin van deze periode gelukt is om van de Hoeksche Waard een regenbooggemeente te maken.
In ons verkiezingsprogramma vindt u verder de volgende relevante standpunten:

Wat willen wij gaan doen?
• Toetsen of gemeentelijk beleid bepaalde groepen achterstelt.
• Ook in de communicatie van de gemeente, zoals in beeld en taal van folders en artikelen, uitdragen dat we voor een inclusieve samenleving staan waarbij iedereen meetelt.
• Actief voorlichting en bewustwording stimuleren op middelbare scholen en bij sportclubs over grensoverschrijdend gedrag, homofobie, discriminatie, validisme en racisme. Dit om wederzijdse acceptatie onder leerlingen en leden van sportclubs te bevorderen. Hiervoor komen projectsubsidies beschikbaar.
• We vergroten gelijkwaardigheid van LHBTQIA+’ers. Er komen projectsubsidies voor horeca die speciale avonden voor de LHBTQIA+ willen organiseren. Voor kerken en religieuze instellingen die via Wijde Kerk het gesprek over LHBTQIA+ binnen de geloofsgemeenschap willen aangegaan en bijeenkomsten of roze vieringen organiseren. En voor zorg- en welzijnsorganisaties die via bijvoorbeeld RozeZorg of Roze 50+ het bewustzijn over inclusieve zorg en welzijn willen vergroten.
• De gemeente gaat zijn status als Regenbooggemeente waarmaken en meer aandacht besteden aan acceptatie. Dit wordt vormgegeven samen met belangengroepen zoals LHBT+HW en COC.

• Tegengaan van stagediscriminatie. Ondernemers ondersteuning bieden bij inclusieve werving en selectie van werknemers.

GroenLinks GL

Nog geen input ontvangen.

ChristenUnie CU

Door Ruben Smit (nr. 3 op de lijst)

Regenbooggemeente 🌈

De PvdA is trots op het feit dat in deze periode de gemeente Hoeksche waard een regenbooggemeente is geworden. Het heeft een impuls gegeven aan de LHBT-gemeenschap binnen onze gemeente. 👨‍❤️‍👨👩‍❤️‍👩👩‍❤️‍👨
 
Een inclusieve samenleving is er voor iedereen!
De gemeente zal er in haar uitingen ook blijk van geven dat we een echte diverse samenleving zijn door zich uit te spreken en in te zetten tegen discriminatie, zoals verwoord in Artikel 1 van de Grondwet. De toelichting op de artikelen biedt alle ruimte om bijvoorbeeld ook kerken aan te spreken op gedrag dat in strijd is met de Grondwet, zoals het discrimineren op basis van seksuele geaardheid. 💪

De #Regenboogvlag is meer dan een symbool het staat voor een inclusieve samenleving. De #PvdA wil dat liefde voor iedereen kan zijn ongeacht je #huidskleur, #religie of #seksuelevoorkeur. De #Regenbooggemeente is een mooie stap, maar we moeten verder. Samen vooruit!

#PvdA #HoekscheWaard #inclusievesamenleving #artikel1 #hwvlagt #PrideMonth #lhbthoekschewaard
PVDA PvdA Partij van de Arbeid

Door Olga Magno Batáglia-Guttenberg (nr. 3 op de lijst)

Een regenbooggemeente is meer dan alleen een vlag hangen. Bekijk de film van Constructief Hoeksche Waard en hieronder ook de slides zodat jullie ze kunnen vergroten. 😉

Constructief Hoeksche Waard verkiezingen gemeenteraad regenbooggemeente
CHW Constructief Hoeksche Waard

Door Hanneke van der Giesen (nr. 7 op de lijst). 

Iedereen telt mee  

De slogan van BurgerBelangen Hoeksche Waard tijdens de  verkiezingscampagne is: ‘Jouw belang, ons belang’. Deze slogan  verwijst naar alle bewoners in de Hoeksche Waard en haar ideeën,  problemen, vragen (kortom belangen) waar wij ons voor inzetten om  antwoorden, oplossingen of realisatie te bewerkstelligen.  

We zijn betrokken bij onze inwoners en zetten ons in voor hun belangen.  Dat hebben we steeds gedaan en zullen we blijven doen. We zetten ons  in voor een samenleving waarin iedereen zijn ware kleur kan laten zien  en we elkaar respecteren met en waarderen om onze onderlinge  verschillen. 

Voor BBHW telt iedereen mee en kijken we naar elkaar om. Iedereen  moet zich veilig voelen en mee kunnen doen. Ongeacht leeftijd,  achtergrond, talenten, beperkingen enzovoorts. BBHW is mede indiener  geweest van het voorstel om Regenbooggemeente te worden. Wij willen  hiermee de acceptatie van onze LHBTI-inwoners bevorderen. Dat houdt  niet in slechts eenmaal per jaar de regenboogvlag te hijsen. Belangrijk is  op meerdere dagen, zoals ook op landelijk niveau gebeurt, de acceptatie  van LHBTI-inwoners tot uiting te brengen.  

BBHW gaat er vanuit, door samen te werken met respect voor elkaars  identiteit er stappen vooruitgezet gezet kunnen worden. Keer op keer het  goede gesprek aangaan, daarbij uit de formele rol stappen, dilemma’s op  tafel leggen om te kijken hoe de zaak vooruitgeholpen kan worden. Lukt  dat niet, dan stapt BBHW weer terug in de formele rol en zet alle hierbij  behorende instrumenten in om het doel te bereiken. 

Wij zullen u meenemen bij elk item wat we op diverse gebieden al met  succes samen met burgers hebben ondernomen.

Door Gert Oosterhuis (nr. 26 op de lijst)

STEMMEN…, MAAR OP WIE?
 
Op 14, 15 en 16 maart mogen we weer naar het stemhokje, want dan zijn er de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeente Hoeksche Waard is een Regenboog gemeente en dat schept verwachtingen. Je mag erop rekenen dat je hier vrijuit kan zijn wie je bent, waar je ook bent op het eiland. Kortom, een veilige en sociale woon- en leefomgeving. Gelukkig is dat ook vaak de situatie, al ervaart niet iedereen dit altijd zo. Thuis, op school, op het werk, bij de sport of in de kerk; het is niet altijd die veilige haven waar je op hoopt. Kortom, als het aankomt op enerzijds bewaken van wat er al is bereikt (mede dankzij de tomeloze inzet van Raymond Kalkman en zijn kompanen van LHBT Hoeksche Waard) en er anderzijds nog genoeg te doen is op het vlak van emancipatie van de Regenboog community en het opkomen voor de belangen van de doelgroep, dan ben je misschien toch ook wel benieuwd bij welke partij jouw stem straks het meest gehoor zal krijgen?
 
Geheid dat er een aantal partijen is die ‘diversiteit en inclusie’ hoog in het vaandel hebben staan en toch springt er voor mij één nieuwe partij uit: VoorWaards Hoeksche Waard! Initiatiefnemers van deze nieuwe beweging zijn Eline Rood en Maurice Pahladsingh. Uiteindelijk werd ik zo enthousiast, dat ik lijstduwer ben geworden. Na de verkiezingen zal ik mij naar beste kunnen inzetten op dit onderwerp. Een stemadvies geef ik niet, maar laat ik eerlijk zijn: het zou natuurlijk gek zijn als ik je nu niet had geattendeerd op VoorWaards. Daarom zeg ik er meteen bij dat we lijst 11 zijn straks op het stembiljet 😉, maar dat terzijde. Hoe dan ook: we zijn een nieuw en bevlogen team, dat bestaat uit inwoners uit alle windstreken van de Hoeksche Waard en hebben een zeer gevarieerde achtergrond en ervaring. Lees over onze kijk op dit thema (en andere speerpunten) en maak kennis met het team via de link onder dit bericht. En wat je keuze in het stemhokje uiteindelijk zal zijn: ik hoop vooral dat je met je 💗 stemt!
 
 
VoorWaards Hoeksche Waard gemeenteraadsverkiezingen regenbooggemeente inclusie diversiteit verkiezingsprogramma
VoorWaards VW Hoeksche Waard

Door Bauke Rinsma (nr. 1 op de lijst)

Onze onafhankelijke (enige nieuwe) partij heeft als credo ‘WOW moraliseert niet en respecteert eenieder in zijn of haar eigenwaarde.

Dat klinkt mooi maar WOW is meer dan dat!
Wanneer wij in de gemeenteraad en daarbuiten ook maar iets horen of merken waarbij onze lhbt inwoners worden weggezet of achtergesteld, nemen wij de handschoen op.

Juist nu, waar zoiets vreselijks als, bijvoorbeeld, homohaat circuleert, is het van groot belang hier niet alleen stelling tegen te nemen maar ook in woord en daad duidelijk te laten horen dat wij van WOW hier niet van gediend zijn.

Dit is geen verkiezingspraatje, u stemt op de partij van uw keuze.
Wel vraag ik u ons direct in te lichten wanneer en waar onze lhbt inwoners worden weggezet of achtergesteld.

Fijn dat LHBT+ HW contact met ons heeft opgenomen. Ook hier is nog een wereld te winnen!!!